Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

REGULAMIN

krótkoterminowego wynajmu Pojazdów
w Mitrans Service Ireneusz Michalak
z dnia 02 lipca 2018 roku z późniejszymi zmianami

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego świadczenia usługi Krótkoterminowy wynajem pojazdów” oraz opisuje stosunki pomiędzy Mitrans Service Ireneusz Michalak a jego Klientem.

2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu krótkoterminowego chyba, że konkretna umowa stanowi inaczej.
3. Za krótkoterminowy wynajem pojazdów uważa się umowę najmu nie przekraczającą 2 lat.
4. Wynajmującym jest Mitrans Service Ireneusz Michalak.

5. W imieniu Mitrans Service Ireneusz Michalak umowę podpisują upoważnieni pracownicy firmy.

6. Najemcą może być każdy Klient,który spełni warunki określone w niniejszym regulaminie dla Najemcy oraz podpisze umowę.
7. Najemcą może być osoba fizyczna, która:
   7.1. posiada ważny dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport
   7.2. posiada ważne na terenie Polski, co najmniej od roku prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu
   7.3. posiada kartę kredytową
   7.4. albo przy płatności gotówką, dokument potwierdzający stałe zatrudnienie.
8. Najemcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:
   8.1. posiada ważny dowód tożsamości-dowód osobisty lub paszport
   8.2. posiada ważne na terenie Polski, co najmniej od roku prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu
   8.3. posiada kartę kredytową
   8.4. albo przy płatności gotówką, kserokopię z opisu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
9. Najemcą może być osoba prawna, która prześle mailem
   9.1. pisemne zamówienie, podpisane przez osoby właściwie umocowane do reprezentowania Najemcy;
   9.2. pełnomocnictwo wskazujące osobę, która w imieniu Najemcy podpisze umowę i odbierze pojazd;
   9.3. kopię odpisu z wpisu Najemcy do Krajowego Rejestru Sądowego

10. Zamówienie usługi wynajmu krótkoterminowego winno być przesłane mailem z siedziby Najemcy.

11. Osoba reprezentująca Najemcę,która ma podpisać umowę i odebrać pojazd winna:
   11.1. przedłożyć oryginał zamówienia, które uprzednio było przesłane mailem
   11.2. przedłożyć oryginał pisemnego pełnomocnictwa do podpisania umowy i odbioru pojazdu;
   11.3. przedłożyć ważny dowód tożsamości - dowód osobisty lub paszport;
   11.4. przedłożyć ważne na terenie Polski, co najmniej od roku prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu
   11.5. przedłożyć kserokopię odpisu z wpisu Najemcy do Krajowego Rejestru Sądowego
   11.6. posiadać kartę kredytową, gotówkę lub potwierdzenie wpłaty środków pieniężnych na konto Wynajmującego.
12. Pojazdem mogą kierować tylko osoby upoważnione do tego przez Najemcę i zgłoszone Wynajmującemu.

13. Najemcę osobiście kierującym wynajętym pojazdem, obowiązują wszystkie wymagania Wynajmującego postawione kierowcy pojazdu.

14. Najemca zobowiązuje się powierzać kierowanie pojazdem tylko osobom – kierowcom, którzy:
   14.1. mają ukończone 25 lat;
   14.2. nie mają ukończonych 70 lat;
   14.3. posiadają ważny dowód tożsamości- dowód osobisty lub paszport;
   14.4. posiadają ważne na terenie Polski, co najmniej od trzech lat prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu;
15. Najemca jest szczególnie zobowiązany:
   15.1. uniemożliwić dostęp osób trzecich do dokumentów i kluczyków pojazdu;
   15.2. uzupełniać zbiornik paliwem odpowiednim do danego rodzaju silnika i przy zwrocie pojazdu przedstawić dokumenty potwierdzające ilość zakupionego na uzgodnionych stacjach paliwa proporcjonalnie do przejechanych kilometrów;
   15.3. niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o awarii pojazdu lub powstałej szkodzie w pojeździe oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego;
   15.4. należycie zabezpieczyć pojazd w przypadku awarii;
   15.5. posiadać przy sobie dokumenty wymagane w trakcie kontroli ruchu drogowego: prawo jazdy, dowód tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, egzemplarz umowy najmu, dokument potwierdzający ubezpieczenie pojazdu (OC);
   15.6. zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą i każdorazowo uruchamiać wszystkie zamontowane w nim zabezpieczenia;
   15.7. włączać, uaktywniać lub uruchamiać zamontowane systemy zabezpieczeń elektronicznych lub mechanicznych;
   15.8. wykonywać własnym kosztem i staraniem obsługi codzienne kontrole pojazdu tj. sprawdzanie poziomu i uzupełnienie oleju silnikowego oraz płynów eksploatacyjnych, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych;
   15.9. zwrócić pojazd z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał lub opłacić koszt uzupełnienia brakującego paliwa do stanu z momentu wydania pojazdu;
   15.10. złożyć pisemne oświadczenie z opisem okoliczności powstania awarii pojazdu i jeżeli udzielona była zgoda na naprawę, przedłożyć stosowne faktury VAT i zwrócić wymienione części;
   15.11. zwrócić pojazd czysty i posprzątany;
   15.12. ponieść koszty zużytego w trakcie najmu paliwa i parkowania pojazdu;
   15.13. ponieść koszty holowania i parkowania pojazdu, wszelkich opłat za korzystanie z dróg oraz kar administracyjnych i mandatów, do których przyczynił się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego;
16. Wynajmujący nie zezwala Najemcy:
   16.1. dokonywać samodzielnie żadnych napraw i przeróbek w pojeździe;
   16.2. zlecać naprawę bądź obsługę serwisową pojazdu bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego;
   16.3. przewozić większą liczbę osób niż to określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
   16.4. obciążać pojazd ładunkiem większym niż to przewidziano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
   16.5. montować na pojeździe bagażnik dachowy lub box;
   16.6. holować inny pojazd lub przyczepę;
   16.7. wykorzystywać pojazd do nauki jazdy, udziału w zawodach sportowych i rajdach;
   16.8. sprzedać, podnajmować lub odstępować pojazd innej osobie do używania;
   16.9. pozostawiać w pojeździe rzeczy wartościowe;
   16.10.palić tytoniu w pojeździe oraz dopuszczać do jego palenia pasażerów;
   16.11.przemieszczać pojazd przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.
17. Najemca jest odpowiedzialny za:
   17.1. brakujące części i wyposażenie pojazdu;
   17.2. samowolne zamontowanie lub wymianę oznakowanych części pojazdu. Najemca zostanie obciążony kwotą wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej danej części oraz jej montażu lub demontażu;
   17.3. wynikłą z jego winy szkodę na skutek:
         17.3.1.niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu;
         17.3.2.nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym;
         17.3.3.utraty dokumentów związanych z pojazdem i jego ubezpieczeniem;
         17.3.4.utraty kluczyków do pojazdu
   17.4. kontynuowanie jazdy w pojeździe z usterką, jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub stanu technicznego pojazdu;
   17.5. wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu.
18. Minimalnym okresem wynajmu pojazdu jest 1 dzień, rozumiany jako doba.

19. Doba najmu trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia wynajmu. Data, godziny i minuty rozpoczęcia oraz zakończenia najmu określone są w umowie z Najemcą.
20. Najemca ma prawo przedłużyć okres najmu pojazdu za zgodą Wynajmującego.

21. Wynajmujący może, lecz nie musi, zgodzić się na przedłużenie okresu najmu pojazdu.

22. Zamiar przedłużenia umowy wynajmu musi być zgłoszony Wynajmującemu przed upływem terminu zwrotu pojazdu, co najmniej:
   22.1. w dniu poprzedzającym ostatni dzień trwania umowy, jeżeli okres wynajmu nie przekracza 7 dni;
   22.2. 2 dni robocze przed upływem umownego terminu zwrotu pojazdu, dla okresu wynajmu przekraczającego 1 tydzień. Zgłoszenie winno być dokonane w czasie od godziny 8.00 do 15.00 w każdy dzień roboczy, w jednostce organizacyjnej Wynajmującego, która podpisała z Najemcą umowę najmu.

23. Dla potwierdzenia przedłużenia umowy są wystarczające, gdy przedłużenie okresu najmu:
   23.1. nie przekracza 24 godzin – zgłoszenie telefoniczne;
   23.2. powyżej 24 godzin – wymagane jest podpisanie aneksu do umowy lub zawarcie następnej umowy.

24. Przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego stanowi podstawę obciążenia Najemcy karą umowną.

25. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia umowy najmu i niezwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu umownego terminu zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu, a fakt ten będzie zgłoszony Policji.
26. Podstawą rozliczeń jest obowiązujący cennik usług wynajmu krótkoterminowego.

27. Cenę najmu pojazdu precyzuje umowa zawarta przez Wynajmującego i Najemcę.

28. W trakcie trwania umowy cena najmu nie ulega zmianie.

29. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem pojazdu przed zmianą stawek.

30. Wniesiona przez Najemcę opłata za najem pojazdu nie ulega zmianie, nawet w przypadku zwrotu pojazdu przed umownym terminem zakończenia okresu najmu. Wynajmujący nie zwraca Najemcy różnicy wartości opłaty wynikającej pomiędzy umownym a faktycznym okresem najmu.
31. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów Wynajmującego, spowodowanych przez Najemcę.

32. Wpłata kaucji winna być dokonana przed rozpoczęciem najmu i wydaniem pojazdu Najemcy.

33. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi Najemcy, po końcowym rozliczeniu wynajmu.

34. Wartość kaucji określona jest w cenniku wynajmu pojazdów.

35. Przy płatności kartą, kwota kaucji zostaje zablokowana (autoryzowana) na koncie karty kredytowej Najemcy, na czas najmu pojazdu.

36. Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego gdy:
   36.1.nastąpiła kradzież pojazdu;
   36.2.nastąpiła szkoda całkowita, a wartość naprawy przekracza 50% wartości pojazdu;
   36.3.nastąpiło przywłaszczenie pojazdu lub próba jego przywłaszczenia;
   36.4.nie podstawiono pojazdu w określonym terminie do Stacji Kontroli Pojazdów, celem dokonania przeglądu rejestracyjnego pomimo powiadomienia o tym Najemcy;
   36.5.nie podstawiono pojazdu w określonym terminie do wyznaczonego serwisu, celem dokonania przeglądu technicznego w określonym czasie lub przebiegu km pomimo powiadomienia o tym Najemcy.

37. Najemca otrzymuje zwrot kaucji lub zostaje anulowana autoryzacja jego karty, po zwrocie pojazdu, ocenie jego stanu technicznego i końcowym rozliczeniu się z Wynajmującym.

38. Zwrot kaucji lub anulowanie autoryzacji następuje następnego dnia, po uprzednich oględzinach pojazdu, w przypadku zwrotu pojazdu:
   38.1. w stanie uniemożliwiającym dokonanie jego oględzin np. znaczne zabrudzenie pojazdu;
   38.2. po zmierzchu lub warunkach atmosferycznych, bądź oświetleniowych uniemożliwiających dokonanie oględzin.
39. Płatność za najem pojazdu jest dokonywana przez Najemcę:
   39.1.jeżeli okres najmu wynosi do 1 miesiąca – jednorazowo przed podpisaniem umowy najmu i wydaniem pojazdu:
   39.2. jeżeli okres najmu jest dłuższy niż 1 miesiąc:
         39.2.1.pierwsza rata, za pierwszy miesiąc najmu- przed podpisaniem umowy najmu i wydaniem pojazdu
         39.2.2.kolejne raty – nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu najmu.

40. Płatność może być dokonana gotówką, przelewem lub kartą kredytową, bądź płatniczą.

41. Najemca oświadcza, że w przypadku udzielenia autoryzacji dla swojej karty kredytowej lub płatniczej, jego podpis na umowie upoważnia Wynajmującego do potrącania z kaucji i obciążenia jej opłatami wynikającymi z końcowego rozliczenia usługi wynajmu, jak również kosztami postępowań związanych ze zdarzeniami wymienionymi w pkt.15.13 niniejszego Regulaminu, spowodowanymi w czasie trwania umowy najmu lecz ujawnionymi po jej zakończeniu oraz kosztami usunięcia szkód zgodnie z pkt. 73 niniejszego Regulaminu.

42. W przypadku przelewu, jako dokonanie płatności, liczy się potwierdzona obecność środków płatniczych na koncie Wynajmującego.

43. Cena usługi obejmuje ewentualny koszt obsługi elektronicznej karty kredytowej lub płatniczej, którą dokonywano zapłaty.

44. W przypadku niezapłacenia za usługę w terminie określonym w fakturze VAT, Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.

45. Podpisanie umowy przez Najemcę, upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
46. Przedłużenie umownego okresu najmu bez zgody Wynajmującego jest naruszeniem jej postanowień.

47. Za przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego, Najemca uiści karę umowną:
   47.1. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie pojazdu do 6 godzin opóźnienia;
   47.2. za okres opóźnienia większy niż 6 godzin;

48. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.

49. Naliczenie kary nie zwalnia Najemcy od opłaty za każdy rozpoczęty kolejny dzień użytkowania pojazdu ponad ustalony okres najmu.
50. Po zakończeniu najmu i zwrocie pojazdu, dokonywane jest rozliczenie końcowe z Najemcą.

51. Na podstawie rozliczenia końcowego, Najemca dokonuje ewentualnych dodatkowych płatności z tytułu:
   51.1. przekroczenia ustalonego w umowie limitu kilometrów w kwocie 0,30zł za każdy ponadnormatywny kilometr;
   51.2. przedłużenia okresu najmu na podstawie aneksu, dodatkowej umowy lub uzgodnień;
   51.3. rozliczenia opłat karnych za nieterminowy zwrot pojazdu;
   51.4. obsługi serwisowej i kosztów paliwa niezbędnych do uzupełnienia poziomu paliwa w zbiorniku do stanu jaki był stwierdzony w momencie wydania pojazdu;
   51.5. innych kosztów wynikających z ustaleń umownych i regulaminu usługi.

52. Wykaz standardowych dodatkowych opłat za zdarzenia związane z umową najmu jest zamieszczony w załączniku nr 1 do regulaminu wynajmu krótkoterminowego.

53. W załączniku do niniejszego regulaminu określono ryczałtowe koszty, którymi będzie obciążony Najemca, usunięcia standardowych usterek i braków w pojeździe stwierdzonych podczas zwrotu pojazdu. Wszystkie kwoty w załączniku są kwotami netto.
54. Wydanie pojazdu Najemcy może nastąpić wyłącznie w jednostce organizacyjnej Mitrans Service Ireneusz Michalak, która zawarła umowę wynajmu pojazdu.

55. Zwrot pojazdu przez Najemcę może być dokonany wyłącznie w jednostce organizacyjnej Mitrans Service Ireneusz Michalak, która zawarła umowę wynajmu pojazdu.

56. Dane adresowe jednostki organizacyjnej Wynajmującego odbierającej pojazd, czas funkcjonowania są zapisane w umowie najmu.

57. Klient nie może żądać odbioru pojazdu w terminie i miejscu, które nie zostały zaakceptowane przez Wynajmującego i wpisane do umowy.

58. W momencie przekazania pojazdu, Najemca otrzymuje od Wynajmującego dane kontaktowe dla sytuacji awaryjnych.
59. Pojazd będący przedmiotem najmu jest opisywany w protokole zdawczo-odbiorczym.

60. Wypełniony i podpisany przez obie Strony protokół stanowi załącznik do umowy najmu.

61. Pojazd jest opisywany w obecności Najemcy przy wydaniu i zwrocie pojazdu.

62. Opisowi podlega:
   62.1. stan techniczny i wyposażenie pojazdu;
   62.2. przekazywane dokumenty związane z pojazdem;
   62.3.klucze do pojazdu i zabezpieczeń.
63. Koszty paliwa i płynów eksploatacyjnych, zużytych w trakcie okresu najmu, nie są wliczone w cenę najmu i stanowią koszt Najemcy.

64. Pojazd jest udostępniany Najemcy ze stanem paliwa w zbiorniku wg wskazań urządzeń pomiarowych pojazdu.

65. Najemca zwraca pojazd z takim stanem paliwa w zbiorniku, jaki stwierdzono przy przekazaniu i odnotowano w protokole.

66. Najemca pokrywa wszelkie koszty związane z obsługą mandatów i innych kar administracyjnych powstałych z jego winy w trakcie trwania umowy najmu, również tych które zostaną ujawnione po zakończeniu umowy, ale spowodowane zostały przez Najemcę w czasie jej trwania.

67. Za ewentualne braki paliwa, stwierdzone przez Wynajmującego w momencie odbioru pojazdu, Najemca uiszcza opłatę wg stawki określonej w cenniku, obejmującą koszt paliwa i obsługi serwisowej związanej z jego uzupełnieniem.

68. Najemca jest zobowiązany pokryć koszty usunięcia uszkodzeń nie objętych polisą ubezpieczeniową, a powstałych w trakcie trwania umowy najmu, w szczególności:
   68.1. opon;
   68.2. felg stalowych;
   68.3. felg aluminiowych;
   68.4. kołpaków kół;
   68.5. tarczy kół;
   68.6. wkładów lusterek zewnętrznych;
   68.7. układu wydechowego;
   68.8. elementów zawieszenia pojazdu;
   68.9. podłogi pojazdu;
   68.10. wnętrza pojazdu i innych składników jego wyposażenia;
   68.11. żarówek i innych elementów oświetlenia.
69. Wszystkie pojazdy przeznaczone do obsługi umów krótkoterminowego wynajmu są ubezpieczone w zakresie OC, AC, NW.

70. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez Ubezpieczyciela.

71. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o każdej szkodzie oraz dostarczyć niezbędne do jej zgłoszenia dokumenty.

72. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodów oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie trwania Umowy z winy Najemcy w przypadku:
   72.1. umyślnego uszkodzenia pojazdu lub wskutek rażącego niedbalstwa
   72.2. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy;
   72.3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30km/godz. lub więcej albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
   72.4. wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
   72.5. kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami pojazdu;
   72.6. szkody powstałej gdy osoba kierująca pojazdem nie była osobą wymienioną w umowie najmu lub aneksie do umowy;
   72.7. kradzieży pojazdu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe;
   72.8. używania pojazdu bez zgody Wynajmującego;
   72.9. zadysponowania pojazdu osobom niespełniającym warunków wiążących umownie Najemcę z Wynajmującym.

73. Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkód w pojeździe Wynajmującego, powstałych z winy Najemcy w trakcie umowy najmu do wysokości 1500 pln netto lub do pełnej wysokości kosztów usunięcia szkód w przypadku uzasadnionej odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, a w przypadku szkody całkowitej do pełnej wysokości kwoty ubezpieczenia, jeżeli z winy Najemcy dojdzie do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę i odmowy wypłaty odszkodowania.

74. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany:
   74.1. bez zbędnej zwłoki zgłosić taki fakt:
         74.1.1. Wynajmującemu
         74.1.2. w najbliższej placówce Policji
   74.2. postępować zgodnie ze wskazaniami Wynajmującego.

75. W przypadku powstania w trakcie wynajmu szkody komunikacyjnej, zakwalifikowanej przez zakład ubezpieczeniowy jako szkoda całkowita oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości kwoty wpłaconej kaucji.
76. Za zgodą Wynajmującego, wynajętym pojazdem, można wyjechać poza granice Polski.
77. W sytuacji awarii pojazdu lub szkód komunikacyjnych, Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego.

78. Numery alarmowe i sposób kontaktu z Wynajmującym, Najemca otrzymuje w momencie wydania pojazdu.

79. W przypadku awarii pojazdu, Najemca jest zobowiązany do postępowania według wskazań Wynajmującego.

80. W wypadku awarii pojazdu, Wynajmujący jest zobowiązany, w miarę możliwości, zapewnić Najemcy w ciągu 24 godzin, pojazd zastępczy.

81. Pojazd zastępczy nie przysługuje Najemcy, jeżeli do końca okresu najmu pozostał 1 dzień.

82. Pojazd zastępczy powinien, w miarę możliwości Wynajmującego, mieć standard i funkcjonalność odpowiadające pojazdowi wynajętemu.

83. Najemca nie uiszcza czynszu najmu za:
   83.1. każdy zakończony dzień oczekiwania na pojazd zastępczy, liczony od momentu potwierdzenia przez Wynajmującego, że taki pojazd dostarczy;
   83.2. brak pojazdu zastępczego w okresie ostatniego dnia trwania umowy najmu.

84. Wynajmujący zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty usunięcia awarii pojazdu, jeżeli:
   84.1. Wynajmujący zgodził się, by Najemca dokonał czynności, których skutkiem będzie koszt przypisywany Wynajmującemu;
   84.2. wydatki będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego;
   84.3. awaria powstała bez winy Najemcy

85. Strony wyłączają roszczenia Najemcy w związku z awarią pojazdu, ponad te, które określono w umowie lub regulaminie.
86. Wynajmujący jest uprawniony do kontroli stanu pojazdu i warunków jego eksploatacji przez Najemcę, w każdym momencie trwania umowy najmu.

87. Wynajmujący, w każdym momencie trwania umowy, jest uprawniony do żądania od Najemcy dokumentów i kluczy do pojazdu. Najemca jest zobowiązany, na żądanie Wynajmującego wydać dokumenty i klucze do pojazdu.

88. Przejęcie dokumentów i kluczy do pojazdu, uniemożliwiające Najemcy dalsze użytkowanie pojazdu w ramach umowy, będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem, podpisanym przez obie Strony.

89. Najemca jest zobowiązany:
   89.1. ponieść wszelkie koszty związane z windykacją należności powstałych w związku z wynajmem pojazdu;
   89.2. w przypadkach zatrzymania lub konfiskaty pojazdu przez organy do tego uprawnione, za które nie ponosi odpowiedzialności Wynajmujący:
         89.2.1. ponieść wszelkie koszty związane z odzyskaniem pojazdu;
         89.2.2. do zapłaty równowartości pojazdu, w razie niemożności jego odzyskania.
90. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.Ustaw nr 101/02 poz.926 ze zmianami). Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy.

91. W przypadku niewywiązania się Najemcy z warunków umowy, lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych (osobowych, rejestrowych i fotografii) Najemcy, organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa, jak również do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

92. Wszelkie spory Stron wynikłe w związku z realizacją umowy najmu, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

93. Umowa najmu zawiera oświadczenie Najemcy, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

94. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich umów krótkoterminowych najmu pojazdów chyba, że umowa z Najemcą stanowi inaczej.
Załącznik nr 1 do regulaminu
krótkoterminowego wynajmu pojazdów w Mitrans Service Ireneusz Michalak
z dnia 02-07-2018 z późniejszymi zmianami


Cennik opłat dodatkowych i kar umownych

Opłaty dodatkowe
1. zagubienie dowodu rejestracyjnego pojazdu 1000,00
2. zagubienie tablicy rejestracyjnej pojazdu 500,00
3. zagubienie książki gwarancyjnej pojazdu lub potwierdzenia ubezpieczenia OC 500,00
4. zagubienie instrukcji obsługi pojazdu 400,00
5. zagubienie kluczyka od pojazdu 1000,00
6. zagubienie klucza do windy 150,00
7. zagubienie klucza do kół 200,00
8. zagubienie podnośnika 450,00
9. zagubienie koła zapasowego 1500,00
10. zagubienie kołpaka koła 200,00
11. palenie tytoniu w pojeździe 400,00
12. spożywanie posiłków w pojeździe 200,00
13. zagubienie potwierdzenia UDT lub książki obsługi windy 350,00
14. wskazanie kierującego w postępowaniu : administracyjnym, karnym, mandatowym i in. 60,00
Kary umowne
1. opuszczenie terytorium RP bez zezwolenia 800,00
2. opóźnienie zwrotu pojazdu do 8 godzin – za każdą rozpoczętą godzinę 70,00
2. opóźnienie zwrotu pojazdu powyżej 8 godzin – za każdy rozpoczęty dzień stawka dzienna x 2
Opłaty za zwrot brudnego pojazdu
1. mycie zewnętrzne pojazdu 80,00
2. czyszczenie wewnętrzne pojazdu 50,00
Opłaty za uszkodzenie pojazdu
1. szkody objęte ubezpieczeniem OC i AC – udział własny 1500,00
2. skorzystanie z polisy OC pojazdu – udział własny 1500,00
3. szkody nieobjęte ubezpieczeniem AC Wg kosztu naprawy
Zwolnienia z opłat, rabaty i upusty
1. stały klient Mitrans Service Ireneusz Michalak - rabat 10,00%
2. wynajem na weekend od (piątku 14:00 do poniedziałku 8:00) – rabat 15,00%
Warunki przejścia kaucji Najemcy na rzecz Wynajmującego
1. szkoda całkowita w pojeździe 100,00%
2. kradzież pojazdu na skutek zaniedbań Najemcy 100,00%
3. próba przywłaszczenia lub przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę 100,00%
4. uszkodzenie napędu hydraulicznego windy 100,00%
5. uszkodzenie silnika 100,00%
6. uszkodzenie skrzyni biegów 100,00%
7. Niepodstawienie pojazdu w określonym przez Najemcę terminie do Stacji kontroli pojazdów w celu dokonania przeglądu rejestracyjnego 100,00%
8. Niepodstawienie pojazdu w określonym przez Najemcę terminie do wyznaczonego serwisu w celu dokonania planowej obsługi technicznej pojazdu lub windy hydraulicznej 70,00%